Znajdź w Twojej okolicy:
odbiorców rocznie150 000
aktywnych klientów5000

Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

serwis info-grupa.pl gromadzi i przetwarza dane adresowe/kontaktowe tylko firm (podmiotów gospodarczych), pozyskane ze źródeł publicznych oraz ogólnie dostępnych, a w szczególności z bazy własnej klientów, tworząc zbiór danych podmiotów gospodarczych (firm). Dane udostępnione w serwisie internetowym info-grupa.pl są wykorzystywane w celu realizacji ważnego interesu społecznego, czyli zapewnienia jak największej liczbie osób dostępu do danych firm i przedsiębiorców w celu umożliwienia z nimi kontaktu co może skutkować nawiązaniem współpracy między zainteresowanymi.

W zbiorze danych podmiotów gospodarczych mogą pojawić się dane, które według rozporządzenia RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) mogą mieć charakter danych osobowych, dlatego będąc w zgodzie z wytycznymi RODO z uwagi na zmieniające się przepisy o ochronie danych osobowych, przekazujemy Państwu komplet informacji, na temat Państwa praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest info-grupa.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Metalowców 25, operator strony internetowej dostępnej pod adresem www.info-grupa.pl, www.info-grupa.com.pl, www.info-grupa.com dalej zwanej „info-grupa.pl”. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w info-grupa.pl możliwy jest kontakt poprzez dedykowaną skrzynkę e-mail Administratora rodo@info-grupa.pl .

Dane osobowe przetwarzane przez info-grupa.pl

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
 • a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy są wskazane na formularzu zamówienia), info-grupa.pl zbiera tylko niezbędne dane osobowe wymagane do realizacji procesu sprzedaży i realizacji prezentacji reklamy na serwisie info-grupa.pl, chodzi tu o nazwę firmy, dane adresowe, dane kontaktowe, informacje o produktach, dane te są prezentowane w serwisie info-grupa.pl
 • b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – dane przetwarzane przez info-grupa.pl w celach podatkowych i rachunkowych
 • c) dane, które są administrowane przez info-grupa.pl nie są udostępniane innym podmiotom handlowym oprócz podmiotów związanych bezpośrednio z realizacją usługi tj. F.H.U. Madre (partner handlowy), biuro księgowe
 • d) dane osobowe administrowane przez info-grupa.pl nie są przetwarzane automatycznie
 • e) dane osobowe administrowane przez info-grupa.pl są chronione poprzez standardowe środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym użyciem, nieautoryzowanymi zmianami

Okres przechowywania danych przez info-grupa.pl

1) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 • a) posprzedażowej obsługi (np. obsługi reklamacji)
 • b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących info-grupa.pl
 • c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
 • d) maksymalny czas przechowywania danych to 10 lat

Twoje prawa wobec info-grupa.pl w zakresie przetwarzania danych.

Informujemy, że spełnimy wszystkie Twoje prawa wynikające z RODO, tj.:
 • a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
 • b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
 • c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych
 • d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
 • e) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu Administratorowi
 • f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
 • g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 • h) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
 • i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
Prawa wymienione w pkt a,b,c,d,e,f,g,h można zrealizować przez kontakt z Administratorem pod adresem info-grupa.pl Sp. z o.o., ul. Metalowców 25, 54-156 Wrocław bądź rodo@info-grupa.pl.

Regulamin

Regulamin serwisu info-grupa.pl


I - Definicje


W niniejszym regulaminie za każdym razem kiedy używa się poniższych zwrotów należy rozumieć:
 • info-grupa.pl Sp. z o.o. - Operator serwisu info-grupa.pl dalej zwany Usługodawcą
 • Usługobiorca - przedsiębiorca, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zawierająca Umowę z Usługodawcą w celu zamieszczenia reklamy na serwisie internetowym info-grupa.pl
 • użytkownik - osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z serwisu info-grupa.pl
 • serwis info-grupa.pl - serwis internetowy stanowiący zbiór podstron (vcardów) w domenach info-grupa.pl, info-grupa.com.pl, info-grupa.com
 • prezentacja/reklama - opracowana przez Usługodawcę forma przekazu według zamówienia Usługobiorcy
 • zamówienie - zgłoszenie usług zawartych w zamówieniu między Usługodawcą a Usługobiorcą dotycząca emisji prezentacji/reklamy w serwisie info-grupa.pl
 • publikacja - zestaw informacji o Usługobiorcy zapisanych w bazie danych katalogu i prezentowanych w serwisie info-grupa.pl

II - Postanowienia wstępne;


1. Korzystanie z serwisu info-grupa.pl jest dobrowolne i bezpłatne za wyjątkiem zamieszczania reklam. Wszyscy użytkownicy usługi (zwani Usługobiorcami) zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i mogą podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
2. Operatorem serwisu info-grupa.pl jest info-grupa.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Metalowców 25 (54-156 Wrocław), NIP: 8943039959, REGON: 021904082, KRS 0000422852.
3. Właścicielem serwisu info-grupa.pl jest F.H.U. Madre z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Metalowców 25 lok.16 (54-156 Wrocław), NIP: 6181138767, REGON: 020736257.
4. Znak towarowy słowno-graficzny: info-grupa.pl - Twoja Baza Informacji jest znakiem prawnie chronionym i posiada Prawo Ochronne nr 254509 wydane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 05-01-2012 r. a co za tym idzie jego reprodukcja i wykorzystywanie w części lub całości znaku jest dozwolone tylko na podstawie pisemnej zgody właściciela.
5. Prawa autorskie i majątkowe do serwisu info-grupa.pl oraz komponentów technicznych stworzonych przez Operatora lub na zlecenie Operatora, przysługują Operatorowi.
6. Wszelkie przekazane przez Usługobiorcę materiały i znaki towarowe Usługodawcy w celu publikacji w serwisie info-grupa.pl są własnością Usługobiorcy i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich powielania, kopiowania, udostępniania osobom trzecim oraz wykorzystywania bez uprzedniej zgody Usługodawcy w celach innych niż informacyjne.
7. Każdy Użytkownik korzystający z serwisu info-grupa.pl oświadcza, że zapoznał się treścią niniejszego regulaminu oraz treścią Polityki Prywatności serwisu info-grupa.pl.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
9. W razie wystąpienia sporów strony postarają się je rozwiązać polubownie a jeżeli zajdzie konieczność rozstrzygnięcia sporu na drodze sądowej, właściwym będzie sąd dla siedziby Usługodawcy.

III - Odpowiedzialność i obowiązki Usługodawcy.


1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług o jak najwyższej jakości.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne funkcjonowanie serwisu info-grupa.pl wywołane działaniem siły wyższej, okolicznościami bądź wydarzeniami od niego niezależnymi, na które nie miał wpływu i nie mógł ich przewidzieć, np.: niedozwolone działanie Użytkowników serwisu info-grupa.pl lub osób trzecich, awarię sprzętu, ograniczenia w dostępnie do Internetu itd.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu serwisu info-grupa.pl wynikających z przyczyn technicznych.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępnione przez Usługobiorcę, które zostały opublikowane w serwisie info-grupa.pl
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości przesyłanych za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronach serwisu info-grupa.pl a co za tym idzie za skutki wynikłe z użycia tych informacji.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu info-grupa.pl także konsekwencji decyzji podjętych na ich podstawie.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności gdy zachodzi podejrzenie, że ich treść jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego bądź naruszają prawa osób trzecich a także jeżeli jest sprzeczna z charakterem programowym lub interesem serwisu info-grupa.pl.

IV - Warunki korzystania z serwisu info-grupa.pl


1. Każdy z użytkowników serwisu info-grupa.pl korzysta z niego na własną odpowiedzialność.
2. Zabrania się wykorzystywania formularzy kontaktowych zawartych na stronach serwisu info-grupa.pl do rozsyłania materiałów reklamowych i informacji handlowych, które naruszają treści art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Zabrania się kopiowania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości bądź części serwisu info-grupa.pl.

V - Złożenie zamówienia


1. Złożenie zamówienia na zamieszczenie reklamy na serwisie info-grupa.pl wymaga potwierdzenia ze strony Usługobiorcy.
2. Potwierdzeniem złożenia zamówienia są:
 • wiadomość elektroniczna e-mail potwierdzająca dane do publikacji oraz dane do faktury VAT z formularza zamówienia,
 • fax zwrotny formularza zamówienia wysłanego do Usługobiorcy wraz podpisem lub pieczątką osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Usługobiorcy,
 • potwierdzenie głosowe zamówienia reklamy przez Usługobiorcę za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie w momencie niezwłocznego potwierdzenia przez Usługobiorcę złożonego zamówienia.

3. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych w celu realizacji zamówienia świadczenie usług reklamowych, w tym umożliwienia wystawienia faktury VAT.
4. Usługobiorca otrzyma fakturę VAT na podany przez niego adres drogą pocztową po zaksięgowania wpłaty wynikającej z zamówienia.
5. Usługobiorca w momencie składania zamówienia wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę danych go identyfikujących oraz innych danych podanych do wiadomości publicznej, w szczególności nazwy firmy, siedziby, adresu e-mail, numerów telefonicznych i numerów faxu w celach umożliwienia Usługodawcy świadczenia usług marketingowych oraz informacyjnych.
6. Domniemywa się, że pracownik Usługobiorcy (zamawiającego) działający na jego zlecenie ma upoważnienie do działania w imieniu i na rzecz Usługobiorcy.
7. Zamówienie każdorazowo składane jest na dany okres publikacji reklamy w serwisie info-grupa.pl i nie ulega bez zgody Usługobiorcy automatycznemu płatnemu przedłużeniu.
8. Domyślny okres publikacji podstawowej treści reklamy to 12 miesięcy.
9. Usługobiorca jest zobowiązany do wpłacenia ustalonej kwoty za zamówienia prezentacji w terminie wskazanym na zamówieniu.
10. Usługobiorca zobowiązany jest do podawania zgodnych ze stanem faktycznym danych, a wszelkie opisy powinny być sformułowane poprawnie gramatycznie i stylistycznie oraz z zachowaniem zasad ortografii.
11. Wszelkie dane Usługobiorcy wprowadzone do serwisu info-grupa.pl stanowią integralną część katalogu firm info-grupa.pl oraz pozostają do dyspozycji tylko i wyłącznie firmy zarządzającej serwisem.
12. Skorzystanie z usług reklamowych serwisu info-grupa.pl jest jednocześnie zgodą na przesyłanie drogą elektroniczną na podany adres wiadomości o charakterze handlowym (zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. Nr 144, poz. 1204) oraz przetwarzanie ich przez Usługodawcę w celach marketingowych na zasadach określonych przepisami ustawy.
13. Usługobiorca oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do znaków towarowych, treści reklamy, własności intelektualnej oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich treść.

VI - Partnerzy Handlowi


1. Usługodawca może oferować swoje usługi za pośrednictwem Partnerów Handlowych.
2. Lista aktualnych Partnerów Handlowych znajduje się na serwisie info-grupa.pl w zakładce „Kontakt”.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za umowy i rozliczenia pomiędzy Partnerem Handlowym a Zamawiającym u Partnera usługę serwisu info-grupa.pl
4. Partner Handlowy jest Usługobiorcą usługi a relacje pomiędzy Partnerem Handlowym i Usługodawcą ustala odrębna umowa.

VII - Reklamacje i odstąpienie od umowy.


1. Usługobiorcy przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia bez podania przyczyny pod warunkiem złożenia rezygnacji w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej bądź faxu.
    Przykładowy wzór rezygnacji z zamówienia:

      Nazwa Firmy
      NIP firmy

      niniejszym informujemy o rezygnacji z zamówienia prezentacji reklamy w serwisie info-grupa.pl

      Data złożenia zamówienia: ____________
      Numer zamówienia: _________


2. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Usługodawcę usługi, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
3. Reklamacje mogą być zgłaszane do Biura Obsługi Klienta info-grupa.pl pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, bądź faxem.
4. Reklamacja powinna zawierać numer umowy reklamowanej usługi oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
5. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia lub otrzymania dodatkowych informacji.
6. W przypadku, gdy reklamacja wymaga uzupełnienia Usługodawca zwraca się do Usługobiorcy w formie elektronicznej lub telefonicznej z prośbą o podanie dodatkowych szczegółów.
7. W przypadku gdy niemożliwe jest rozpatrzenie reklamacji w terminie określonym w ust. 5 powyżej, Usługodawca informuje o tym Usługobiorcę podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielania odpowiedzi.

VIII - Polityka Prywatności


1. Polityka jest zdefiniowana na stronie serwisu info-grupa.pl pod adresem info-grupa.pl/polityka_prywatnosci.
2. Każdy użytkownik serwisu info-grupa.pl oświadcza, że znana jest mu Polityka Prywatności serwisu info-grupa.pl i w pełni ją akceptuje.

IX - Zastrzeżenia oraz postanowienia końcowe


1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Usługobiorcę.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług teleinformatycznych, w szczególności jakości i szybkości połączeń internetowych Usługobiorcy, osób pośrednich oraz użytkowników odwiedzających serwis info-grupa.pl
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, w razie, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane następstwem siły wyższej.
4. Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie, którego nie można było przewidzieć i przeciwdziałać mu przy zachowaniu staranności, które jest zewnętrzne w stosunku do Usługodawcy, a w szczególności: strajki, walki wewnętrzne w kraju, blokada portów lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, trzęsienie ziemi, powodzie, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci teletransmisyjnych i telekomunikacyjnych, w tym Internetu, których nie można przezwyciężyć, a których ponadto nie można przewidzieć i im przeciwdziałać i które są zewnętrzne w stosunku do ich Usługodawcy i jego działalności.
5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach serwisu info-grupa.pl w zakładce „Regulamin” i stanowi integralną część umowy.
6. Usługodawca ma prawo w każdej chwili zmienić treść Regulaminu, gdzie wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia ich aktualnego brzmienia na stronie internetowej serwisu info-grupa.pl
7. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

Niniejszy regulamin wszedł z życie z dniem 1 kwietnia 2010 roku.
Ostatnia zmiana Regulaminu: 25 grudnia 2014 roku.