Polityka Prywatności

Polityka Prywatności serwisu info-grupa.pl1. Operator serwisu info-grupa.pl szanuje prawo do prywatności użytkowników serwisu.
Serwis info-grupa.pl gromadzi i przetwarza dane adresowe/kontaktowe tylko firm (podmiotów gospodarczych), pozyskane ze źródeł publicznych oraz ogólnie dostępnych,
a także z bazy klientów, tworząc zbiór danych podmiotów gospodarczych (firm). W zbiorze danych podmiotów gospodarczych mogą pojawić się dane, które według rozporządzenia RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) mogą mieć charakter danych osobowych, dlatego będąc w zgodzie z wytycznymi RODO z uwagi na zmieniające się przepisy o ochronie danych osobowych, przekazujemy Państwu komplet informacji, na temat Państwa praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.

2. Administratorem danych osobowych jest info-grupa.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Metalowców 25, operator strony internetowej dostępnej pod adresem www.info-grupa.pl, www.info-grupa.com.pl, www.info-grupa.com dalej zwanej "info-grupa.pl". We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
w info-grupa.pl możliwy jest kontakt poprzez dedykowaną skrzynkę e-mail z Administratorem: rodo@info-grupa.pl

3. Dane osobowe przetwarzane przez info-grupa.pl są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne
do zawarcia i realizacji umowy są wskazane na formularzu zamówienia), info-grupa.pl zbiera tylko niezbędne dane osobowe wymagane do realizacji procesu sprzedaży
i realizacji prezentacji reklamy na serwisie info-grupa.pl, chodzi tu o nazwę firmy, dane adresowe, dane kontaktowe, informacje o produktach, dane te są prezentowane
w serwisie info-grupa.pl
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – dane przetwarzane przez info-grupa.pl w celach podatkowych i rachunkowych
c) dane, które są administrowane przez info-grupa.pl nie są udostępniane innym podmiotom handlowym oprócz podmiotów związanych bezpośrednio z realizacją usługi tj. F.H.U. Madre (partner handlowy), biuro księgowe
d) dane osobowe administrowane przez info-grupa.pl nie są przetwarzane automatycznie
e) dane osobowe administrowane przez info-grupa.pl są chronione poprzez standardowe środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym użyciem, nieautoryzowanymi zmianami

4. Okres przechowywania danych przez info-grupa.pl
Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi (np. obsługi reklamacji)
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących info-grupa.pl
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
d) maksymalny czas przechowywania danych to 10 lat

5. Prawa wobec info-grupa.pl w zakresie przetwarzania danych
Informujemy, że spełnimy wszystkie Twoje prawa wynikające z RODO, tj.:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych
d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu Administratorowi
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
h) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych
i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO Prawa wymienione w pkt a,b,c,d,e,f,g,h można zrealizować przez kontakt z z Administratorem pod adresem info-grupa.pl Sp. z o.o., ul. Metalowców 25, 54-156 Wrocław bądź: rodo@info-grupa.pl.

6. Serwis info-grupa.pl w niektórych obszarach wykorzystuje pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane przez serwis info-grupa.pl do przeglądarki Użytkownika. Serwis wykorzystuje pliki do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z serwisu info-grupa.pl. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych ani innych informacji, które mogłyby posłużyć do identyfikacji konkretnego Użytkownika serwisu info-grupa.pl. Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera oraz Użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może skonfigurować przeglądarkę z której korzysta w taki sposób aby nie akceptowała plików cookies. Operator serwisu info-grupa.pl zastrzega sobie prawo do gromadzenia informacji na temat zachowania użytkowników na stronach serwisu, chodzi tu głównie o szczegóły połączenia internetowego takich jak adres IP, data i godzina sesji, rodzaj użytej przeglądarki internetowej. Wszelkie gromadzenie tych danych ma na celu zapewnienie sprawnego działania serwisu info-grupa.pl

7. Powyższa Polityka Prywatności może być zmieniona przez Operatora serwisu info-grupa.pl w całości bądź części w każdym czasie i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania jej. Polityka Prywatności stanowi integralną i nierozerwalną część Regulaminu i obowiązuje wszystkich użytkowników serwisu info-grupa.pl